İz Danışmanlık

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Whatsapp Bölümü Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://iz-danismanlik.com/ internet sitesinin Whatsapp Bölümüne istinaden mesajınızı iletebilmek için bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Hatice İlknur Efeçınar tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

İşbu Aydınlatma Metni ile Hatice İlknur Efeçınar’ın kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu internet sitesi, Hatice İlknur Efeçınar’a ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Hatice İlknur Efeçınar nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır. 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

İnternet sitesi kullanıcılarının bizimle iletişime geçmesine imkân tanınması, hizmetlerimiz kapsamında kullanıcılara bilgi verilmesi, merak ettiğiniz soruları yanıtlayarak sizlere yardımcı olunması, psikolojik testler ve değerlendirme ölçeklerinin yapılması, kimliğinizin teyit edilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, danışan memnuniyetinin artırılması amacıyla https://iz-danismanlik.com/ alan adlı internet sitesinin Whatsapp bölümünde iletilerinizi bizimle paylaşabileceğiniz bir alan oluşturduk. 

İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve iletinize konu hususu araştırabilmemiz için adınızı-soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya iletiniz hakkında size bilgi vermek ya da iletinize cevap verebilmek için telefon numaranızı, yine size daha net, doğru ve en iyi şekilde cevap verebilmek amacıyla çeşitli araştırmalar yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu bölümde ayrıca iletinizin detaylarını bizimle paylaşabileceğiniz mesaj gönder alanı bulunmaktadır. Burada da bizimle paylaştığınız sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere yukarıda sayılan kişisel verileriniz, mesajınız doğrultusunda işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, talebiniz hakkında işlem yapabilmek, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması ve bu hizmetlerin kalitesinin artırılması, psikolojik testler ve değerlendirme ölçeklerinin yapılması, danışmanlık,rendevu ve eğitim süreçlerinin yürütülmesi, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, teşhis ve tedavi süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla; Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler  Sosyal Güvenlik Kurumu, Nüfus Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, sağlık hizmeti sunan kurumlar ile yine kişisel verileriniz hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız, sair çözüm ortaklarımızla ve arabulucularla, gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle, özel sigorta şirketleriyle, vergi ve finans danışmanlarıyla ve resmi kurum ve kuruluşlarla, gerekli olduğu ölçüde, görevli ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşılabilecektir.

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği ve görüşme süresince tarafımızla kendi iradeniz ile paylaşacağınız kişisel verileriniz, veri işleme ve arşivleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, WhatsApp Uyarı Metni mesajını yanıtlayarak vermiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak sunucu hizmeti sağlayan yurt dışı tedarikçiler ile paylaşılacaktır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile mesajınızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla Hatice İlknur Efeçınar tarafından işlenmektedir. 

Kendi iradeniz ile paylaşacağınız kişisel verileriniz, WhatsApp’ın sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle KVKK’nın 9. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak veri işleme ve arşivleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, WhatsApp Uyarı Metni mesajını yanıtlayarak vermiş olduğunuz ‘‘açık rızanıza’’ dayanarak sunucu hizmeti sağlayan yurt dışı tedarikçiler ile paylaşılacaktır.

Kişisel verileriniz, https://iz-danismanlik.com/ alan adlı internet sitesinin Whatsapp bölümünden paylaşılmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. 

5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) 

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: 

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;

e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve 

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Hatice İlknur Efeçınar) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. 

Yayım Tarihi: 18.01.2022

Sohbete başla
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba 👋🏻
Size nasıl yardımcı olabiliriz?